top of page

Co zrobić gdy dziecko nie potrafi porozumieć się
z rówieśnikami, wchodzi w konflikty

lub jest odrzucone

   Każde dziecko to specyficzna indywidualność, która nie zawsze potrafi dopasować się do grupy rówieśniczej. Jest to szczególny problem, który dotyczy dzieci ponadprzeciętnych, zdolnych oraz posiadających silny, wyróżniający się charakter. Nie zamierzamy zmieniać oryginalności i indywidualności, ale wspierać ją w poruszaniu się w nie zawsze przychylnym otoczeniu. 

   U dzieci komunikacja wygląda trochę inaczej niż u dorosłych. Poziom umiejętności komunikacyjnych jest niższy, a to poprzez mniejszy zasób słów, doświadczeń życiowych, niską umiejętność konstruowania zdań poprawnych gramatycznie. Pomimo wspólnych dla siebie mniejszych zasobów komunikacyjnych, jedne dzieci mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów i z wchodzeniem w relacje, natomiast inne przejawiają trudności. 

Dlaczego tak się dzieje?
Rozwój własny (indywidualny dla każdego rozwój aparatu artykulacyjnego, emocjonalność, cechy osobowości), jak również rozwój społeczny, na co wpływ ma najbliższe otoczenie, może stać się źródłem problemów związanych 
z nawiązywaniem odpowiednich relacji społecznych. Dzieci mogą stawać się agresywne lub przyjmować postawę wycofującą się. Taka postawa wpływa na komunikację, a właściwie zaburza komunikację w kontakcie z rówieśnikami, co z kolei może pogłębiać problemy komunikacyjne z ludźmi w dalszym życiu, mechanizm może się utrwalać i powielać.W pracy z dzieckiem obieramy sobie za cel:

- budowanie pozytywnego obrazu siebie
(wzmacnianie poczucia własnej wartości)
- rozwijanie zdolności akceptacji siebie, innych oraz empatii
- rozwój: twórczego myślenia, koncentracji uwagi, płynności myślenia oraz kompetencji językowych
- rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- lepsze rozumienie siebie i innych
- zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie oraz innych
- uczenie sposobów właściwego komunikowania się, wyrażania siebie i swoich potrzeb
- kształtowanie umiejętności słuchania innych
- przezwyciężanie nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
- doskonalenie umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych
- zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania problemówDzięki powyższym umiejętnościom dziecko z większą łatwością będzie wchodziło w nowe środowisko i z większą odwagą nawiązywało kontakty z innymi.

bottom of page