top of page
Terapia dysleksji - indywidualne podejście do potrzeb Twojego dziecka

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma dysleksję, nie wahaj się skorzystać z usług naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej specjalizującej się w diagnozowaniu dysleksji. Dysleksja to trudne zaburzenie, które wymaga odpowiedniej diagnozy i terapii, aby zapewnić Twojemu dziecku pełen rozwój i sukcesy w szkole i w życiu.

W naszej poradni znajdziesz zespół doświadczonych i wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy są specjalistami w diagnozowaniu dysleksji. Dzięki naszym usługom, będziesz miał pewność, że Twoje dziecko otrzyma najlepszą opiekę i wsparcie.

Przeprowadzimy dokładną i kompleksową diagnozę, wykorzystując najnowsze narzędzia i metody. Nasz zespół będzie analizował różne aspekty funkcjonowania Twojego dziecka, w tym czytanie, pisanie, rozumienie tekstu, a także emocje i motywację. Dzięki temu będziemy w stanie stwierdzić, czy Twoje dziecko ma dysleksję oraz określić rodzaj i stopień zaburzenia.

Po przeprowadzeniu diagnozy, opracujemy dla Ciebie i Twojego dziecka indywidualny plan terapeutyczny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Nasz zespół będzie pracował z Twoim dzieckiem nad rozwijaniem umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu, a także nad emocjami, motywacją i pewnością siebie.

 

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie, które dotyka dzieci i utrudnia im naukę czytania, pisania i rozumienia tekstu. To często spotykane zaburzenie, występujące u około 10-15% dzieci. Dysleksja nie jest wynikiem niskiego ilorazu inteligencji, braku motywacji czy zaniedbań w nauczaniu. To zaburzenie wynikające z różnic w funkcjonowaniu mózgu, które wpływają na procesy percepcji, mowy, pamięci, a także motywacji i emocji. Dzieci z dysleksją często mają trudności z odczytaniem słów, ze zrozumieniem tekstu oraz z pisaniem. Często miewają problemy z zapamiętywaniem nazw własnych, czytaniem ze zrozumieniem, a także z ortografią i gramatyką. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma dysleksję, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z psychologiem lub pedagogiem specjalistą, który przeprowadzi odpowiednią diagnozę. Dzięki temu będziesz mógł zapewnić swojemu dziecku odpowiednie wsparcie i terapię, która pomoże mu w pokonaniu trudności i osiągnięciu sukcesów w nauce i w życiu. Warto pamiętać, że dzieci z dysleksją mają wiele możliwości i talenty, które można rozwijać, jeśli odpowiednio im pomóc. Dlatego ważne jest, aby nie odkładać diagnozy i terapii na później, tylko działać szybko i skutecznie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dysleksji i sposobach jej diagnozowania oraz terapii, skontaktuj się z naszą poradnią psychologiczno-pedagogiczną specjalizującą się w diagnozowaniu i terapii dysleksji. Nasi specjaliści pomogą Ci w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla Twojego dziecka.

W czym możemy pomóc?

Nasza Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, pracę z uczniem z podejrzeniem dysleksji zaczyna od pogłębionej diagnozy.  Jeżeli z diagnozy wynika że uczeń ma dysleksje wystawiamy opnie o dysleksji.  Poza tym mamy opracowany własny program efektywnej nauki, który z powodzeniem pomaga uczniom z dysleksją w codziennej nauce.  

Kiedy można uzyskać opinie o dysleksji?

 

Wskazuje na to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

gdzie w paragrafie §  3. 

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Co daje opinia o dysleksji ?

Opinia o dysleksji zawiera zalecenia, które powinny być uwzględnione przez nauczycieli uczących dziecko. Ponadto opinia o dysleksji stanowi podstawę do zastosowania innych zasad oceniania egzaminu ósmoklasisty a także inne warunki jego przeprowadzenia.  

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) mogą skorzystać z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, które w przypadku tych uczniów polega między innymi na:

 

  • zaznaczaniu odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,

  • przedłużeniu czasu przeprowadzania egzaminu,

  • zapisywaniu odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej),

  • korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem),

  • pomocy nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),

  • zastosowaniu szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Jeżeli podejrzewacie Państwo że wasze dziecko może być dotknięte specyficznymi trudnościami w nauce warto się z nami skontaktować pod
nr tel. 506 037 500 - trafna diagnoza oraz odpowiednia praca potrafią bardzo wiele pomóc. Możecie Państwo też skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt.   
bottom of page