top of page

MA TRUDNOŚCI Z POROZUMIEWANIEM SIĘ

Z INNYMI - KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI

         U dzieci komunikacja wygląda trochę inaczej niż
u dorosłych.
Poziom umiejętności komunikacyjnych jest niższy, a to poprzez mniejszy zasób słów, doświadczeń życiowych, niską umiejętność konstruowania zdań poprawnych gramatycznie. Pomimo wspólnych dla siebie mniejszych zasobów komunikacyjnych, jedne dzieci mają łatwość
w nawiązywaniu kontaktów i z wchodzeniem w relacje, natomiast inne przejawiają trudności.

Dlaczego tak się dzieje?
Rozwój własny (indywidualny dla każdego rozwój aparatu artykulacyjnego, emocjonalność, cechy osobowości), jak również rozwój społeczny, na co wpływ ma najbliższe otoczenie - może stać się źródłem problemów związanych 
z nawiązywaniem odpowiednich relacji społecznych.

Dzieci mogą stawać się agresywne lub przyjmować postawę wycofującą się. Taka postawa wpływa na komunikację, a właściwie zaburza komunikację w kontakcie
z rówieśnikami, co z kolei może pogłębiać problemy komunikacyjne z ludźmi w dalszym życiu, mechanizm może się utrwalać i powielać.

Dlatego też w pracy z dzieckiem obieramy sobie za cel:
- budowanie pozytywnego obrazu siebie
(wzmacnianie poczucia własnej wartości)
- rozwijanie zdolności akceptacji siebie, innych oraz empatii
- rozwój: twórczego myślenia, koncentracji uwagi, płynności myślenia oraz kompetencji językowych
- rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- lepsze rozumienie siebie i innych
- zdobycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie oraz innych
- uczenie sposobów właściwego komunikowania się, wyrażania siebie i swoich potrzeb
- kształtowanie umiejętności słuchania innych
- przezwyciężanie nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
- doskonalenie umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych
- zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania problemówDzięki powyższym umiejętnościom dziecko z większą łatwością będzie wchodziło w nowe środowisko
i z większą odwagą nawiązywało kontakty z innymi.

Kontakt do nas
bottom of page