top of page

Warsztaty pedagogiczne -

reedukacja dzieci z trudnościami
w uczeniu się

Dziecko w toku rozwoju może napotykać wiele trudności
i problemów. Wymagania względem dzieci są w dzisiejszych czasach coraz większe, z czym – z różnych względów - mogą sobie one nie radzić. Coraz częściej zdarza się,
że dziecko w okresie wczesnoszkolnym zaczyna przejawiać problemy z nauką czytania, pisania, czy wypowiadania się. Podstawowym krokiem jest w takiej sytuacji poprawna diagnoza  – co jest powodem tych trudności – i na postawie wiedzy o źródłach – zaplanowanie najlepszej dla dziecka pomocy.
Inaczej bowiem postępuje się z dzieckiem, u którego wykryto zaburzenia w budowie aparatu percepcyjnego (np. ucha, oka, przegrody nosowej), a inaczej z dzieckiem, u którego problemy mają podłoże psychiczne czy emocjonalne.

Kiedy źródła leżą w budowie fizjologicznej lub w chorobie dziecka (zarówno jeśli chodzi o zaburzenia funkcjonowania, jak i powrotu do zdrowia) - głównym elementem pracy korekcyjno - kompensacyjnej na najwcześniejszym etapie są działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie analizatorów oraz ich koordynację. Ćwiczenia tego rodzaju są kontynuowane przez cały okres pracy terapeutycznej – zmienia się jedynie ich ilość i stopień trudności w zależności od efektów pracy i potrzeb dziecka.
Następnie wprowadza się w program terapeutyczny ćwiczenia relaksacyjne, odprężające, ożywiające lub wyciszające oraz stwarzające okazję do rozwijania indywidualnych zainteresowań czy zdolności. Kolejne etapy to praca nad poprawą zaburzonych czynności – czytaniem, pisaniem, mową. Ćwiczenia na każdym etapie powinny być dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka – celem jest w końcu wyeliminowanie trudności, a nie ich nasilenie poprzez nieodpowiednie narzędzia i metody.

Kiedy źródłem problemów dziecka są problemy emocjonalne, lub psychiczne – jako główne cele naszej pracy terapeutycznej uznajemy wzmacnianie poczucia własnej wartości, poczucie sprawstwa, naukę radzenia sobie ze stresem, pomoc z racjonalnej ocenie sytuacji, zmianę przekonań na temat własnej osoby i swoich trudności. Osiągamy to poprzez pracę indywidualną z dzieckiem, a następnie poprzez pracę w grupie.
Oczywiście przez cały proces terapeutyczny nie zapominamy
o ćwiczeniach relaksacyjnych, odprężających, ożywiających lub wyciszających oraz stwarzających okazję do rozwijania indywidualnych zainteresowań czy zdolności, podobnie jak ma to miejsce w pracy z dziećmi z zaburzeniami organicznymi. Tutaj również ważny element to praca nad poprawą zaburzonych czynności – czytaniem, pisaniem, mową. Jesteśmy jednak zdania, że specyficzne trudności z nauką to efekt, a nie przyczyna, dlatego skupiamy się na eliminowaniu przyczyn
a dopiero później na usprawnianiu czynności związanych
z nauką.

Nasze warsztaty pozwolą dziecku na przerwaniu błędnego koła trudności. Dziecko, które zaczyna poprawnie mówić, lepiej rozpoznawać głoski, lepiej widzieć – chętniej będzie zdobywało nowa wiedzę i chętniej kontaktowało się
z otoczeniem.
Pozytywne wzmocnienia od otoczenia dodatkowo pozytywnie wpływają na poziom motywacji – co będzie widoczne w coraz lepszych efektach nauki i pracy.
Na naszych warsztatach dziecko będzie miało możliwość zmierzenia się ze swoimi trudnościami z największą delikatnością i pod okiem doświadczonych specjalistów - pasjonatów rozwoju dziecka.

bottom of page