top of page

Trening twórczości
Warsztaty pobudzające kreatywność 

i ciekawość poznawczą dzieci

Celem naszego warsztatu jest wzmocnienie twórczego potencjału dzieci, wykształcenie u nich postawy kreatywnego podejścia do nauki oraz do zadań pozaszkolnych. Proponujemy naszym uczestnikom wzięcie udziału w ciekawych ćwiczeniach pobudzających ich ogólne  zdolności poznawcze, poznanie narzędzi do przełamywania standardowego sposobu myślenia oraz do kreowania pomysłów.


Efektem naszego kursu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, poczucia sprawstwa, oraz skuteczności w działaniu. Nabycie umiejętności myślenia twórczego wpływa pozytywnie na polepszenie efektywności w rozwiązywaniu problemów, wymagających innowacyjnego podejścia (w szkole i nie tylko). Rezultatem będzie również rozwinięcie umiejętności adaptacji do sytuacji nowych i stresujących.

 

 


Dla tych, którzy chcieliby przełamać swoje standardowe sposoby myślenia, by efektywniej radzić sobie z sytuacjami problemowymi spotykanymi w szkole oraz w życiu codziennym.
Warsztaty pełni funkcję inspirującą oraz rozwijającą zdolności twórczego myślenia i działania dzieci. Celem prowadzących jest rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania własnymi możliwościami twórczego oddziaływania na otaczającą ich rzeczywistość.

Główną część warsztatu stanowi udział dzieci w ćwiczeniach, mających na celu pobudzenie ich twórczego myślenia
i działania
(m.in. ćwiczenia z tworzenia metafor, z dokonywania odległych skojarzeń, z przekształcania wyobrażeń
i przedmiotów i wiele innych). Ćwiczenia te bazują na podstawach naukowych (badania z zakresu psychologii twórczości i zdolności) oraz inspirowane są najważniejszą literaturą z zakresu psychopedagogiki twórczości.
Warsztaty skierowane są do tych uczniów, którzy chcieliby wzmocnić swój potencjał twórczy oraz poznać ciekawe ćwiczenia pobudzające ich ogólne zdolności poznawcze.

bottom of page