top of page

Kształtowanie u dziecka postawy dialogu, współpracy, otwartego wyrażania myśli

     Czasami dziecko jest zbyt nieśmiałe, aby zaproponować swoje rozwiązanie zadania, wyrazić swoją propozycję, czy przekazać innym swoje myśli. Pomimo właściwego rozumowania nie jest w stanie zabrać głos
w dyskusji, ma problemy z wypowiedzeniem się na forum grupy.

      Nadmierne znaczenie ma strach i obawa przed krytyką, przed niepowodzeniem. Natomiast niewłaściwy odbiór porażki dziecka przez grupę (klasę szkolną, nauczyciela), a więc krytyka i śmiech, przyczyniają się do głębszego wycofania z aktywności w grupie. Chcemy to zmienić, wzmocnić kompetencje społeczne dziecka, tym samym przyczynić się do wzrostu poczucia własnej wartości i skuteczności w pracy z innymi. Tematy zajęć i sposób ich prowadzenia przyczyniają się do ich atrakcyjności i wagi kształtowaniu swoich cech.

bottom of page